Γενικοί ορισμοί

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται βασικοί ορισμοί που άπτονται της επιχειρηματικότητας. Για εμάς αποτελεί πεποίθηση το ότι η πληρέστερη γνώση αποτελεί το καλύτερο βοήθημα στην επιχειρηματική επιτυχία.

 

- Οικονομική μονάδα

Στην οικονομική επιστήμη ορίζεται ως οικονομική μονάδα ο συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής (φυσικών πόρων, εργασίας, κεφαλαίου) με σκοπό την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών. 

 

- Επιχείρηση

Επιχείρηση είναι η ποριστική οικονομική μονάδα που αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και διαχείρησης συναλλαγών με τις οποίες επιδιώκει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Το κέρδος αποτελεί το βασικό κριτήριο που διαχωρίζει την επιχείρηση από τις υπόλοιπες οικονομικές μονάδες.