Προσδιορισμός μεγέθους Επιχείρησης

Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης πρέπει να ανατρέξουμε στα δεδομένα του παρακάτω πίνακα

  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ(ΕΜΕ)   ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ <10 και < 2 εκ € ή < 2 εκ €
ΜΙΚΡΗ <50 και < 10 εκ € ή < 10 εκ €
ΜΕΣΑΙΑ <250 και < 50 εκ € ή < 43 εκ €
ΜΕΓΑΛΗ >=250 και >= 50 εκ € ή >= 43 εκ €