Το επιχειρηματικό σχέδιο


Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την εξέλιξη μιας επιχείρησης και τη βελτίωση της απόδοσής της.
Πρόκειται για μια εργασία, η οποία επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί από τα στελέχη της επιχείρησης με τη συνδρομή εξειδικευμένου συμβούλου, ο οποίος θέτει τα ερωτήματα, καθοδηγεί και επιμελείται του τελικού αποτελέσματος.
 
Η βασικότερη χρησιμότητα ενός επιχειρηματικού σχεδίου συνίσταται στην αντικειμενική καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης εταιρικής κατάστασης και στη διάγνωση προοπτικών και κινδύνων. Η περιοδική σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με τα προβλεπόμενα, και ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής της εταιρείας, των στόχων και των μεθόδων της αποτελεί το βασικότερο μέτρο πρόληψης της επιχειρηματικής αποτυχίας, αλλά και τον κύριο ποιοτικό μοχλό βελτίωσης της απόδοσης της επιχείρησης.
 
Ειδικότερα σε ότι αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης συμβάλει:
 
   Στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης
   Στη καταγραφή και κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
   Στην ανάπτυξη βασικού στρατηγικού σχεδιασμού και ειδικών στρατηγικών σχεδίων
   Στη λήψη αποφάσεων που εναρμονίζονται με το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης.
   Στη στοχοθέτηση
   Στη μέτρηση των αποτελεσμάτων και τη σύγκρισή τους με τους στόχους
 
Ταυτόχρονα αποτελεί το βασικό στοιχείο για την άντληση κεφαλαίων:
 
   Από ιδιώτες με τη μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο
   Από τραπεζικά ιδρύματα με τη μορφή δανεισμού
 
Ειδικά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο και την εφαρμογή των διατάξεων της επιτροπής Βασιλείας ΙΙ, το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το βασικότερο κριτήριο για την δανειοδότηση μιας επιχείρησης από τα τραπεζικά ιδρύματα.