Ανοικτές προκηρύξεις

 
Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των παρακάτω επιδοτούμενων προγραμμάτων:
 

"Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" με χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής 08/03/2016 - 15/04/2016 ΕΚΛΕΙΣΕ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" με χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής 17/03/2016 - 27/04/2016 ΕΚΛΕΙΣΕ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

"Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" με χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής 29/03/2016 - 17/05/2016 ΕΚΛΕΙΣΕ 

"Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" με χρονοδιάγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής 07/04/2016 - 20/05/2016 ΕΚΛΕΙΣΕ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 
 
 
 
**Για λήψη εξειδικευμένης πληροφόρησης επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά