Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα της συμβουλευτικής υποστήριξης που έχει ανάγκη μια επιχείρηση. Βασικός μας στόχος είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, η βελτιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος και η απόλυτη προστασία από εξωτερικούς παράγοντες, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη και απρόσκοπτη λειτουργία της

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας εξειδικεύονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 

Υπηρεσίες βελτίωσης της αποδοτικότητας και λειτουργίας τη επιχείρησης

 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
 • Ανασχεδιασμός λειτουργιών διαδικασιών
 • Διοικητική Λογιστική
 • Υπηρεσίες διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών επιδοτούμενων προγραμμάτων.

 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

 • Αναδιάρθρωση παθητικού, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Χρηματοοικονομική αποτίμηση εταιρειών
 • Υπηρεσίες εξεύρεσης κεφαλαίων

 

Υπηρεσίες για τη σύννομη λειτουργία της επιχείρησης

 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Φορολογικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού
 • Γενικές υπηρεσίες οικονομικού χαρακτήρα

 

 Υπηρεσίες ανάπτυξης πωλήσεων

 • Σχεδιασμός μάρκετινγκ
 • Οργάνωση τμήματος πωλήσεων
 • Υπηρεσίες δικτύωσης σε εφοδιαστική αλυσίδα

 

Νομικές υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες ίδρυσης, μετατροπής και λύσης εταιρειών
 • Υπηρεσίες νομικής προστασίας
 • Υπηρεσίες σύναψης συμφωνιών αντιπροσώπευσης, εντός και εκτός Ελλάδας
 •  Διεθνές φορολογικό δίκαιο

 

Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης

 • Μελέτη και σχεδιασμός μηχανογραφικών υποδομών
 • Ανασχεδιασμός μηχανοργάνωσης

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται εξειδικευμένα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη, αλλά μπορούν να παρασχεθούν και ως ολοκληρωμένη λύση εφόσον αυτό κρίνεται αποτελεσματικότερο και οικονομικά πιο συμφέρον.