Δράση 4.2.1.: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Στο παρόν πρόγραμμα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν την μεταποίηση, την εμπορία ή και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. 

Δικαιούχοι ενίσχυσης

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και μεγάλες επιχειρήσεις κάθε μορφής που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Ημερομηνία υποβολής

Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από την 16η Μαΐου 2017 εώς και την 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

Επιδοτούμενες δαπάνες

 • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού
 • Προμήθεια εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων: 
  • Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου π.χ. φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, ισοθερμικά βυτία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία για χονδρεμπορία προϊόντων, οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης
  • Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης π.χ. περονοφόρα, ανυψωτικά
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
 • Αγορά εξοπλισμού επιχείρησης (π.χ. fax, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, δικτύα ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά)
 • Γενικές δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται μεταξύ 600.000€ και 5.000.000€

Ποσοστά επιχορηγήσεων

 • 75% για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου ( Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο)
 • 50% για τη Δυτικά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη
 • 40% για την Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία

Τα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι και 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.