Σχέδιο Νόμου σε διαβούλευση «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Στη διαβούλευση έως 3 Μαρτίου 2017 βρίσκεται το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπό τον τίτλο «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Πεδίο εφαρμογής του Νόμου
 
Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είχαν:
 • ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 [Η συγκεκριμένη ημερομηνία ενδέχεται να μεταβληθεί]
 • συνολικές οφειλές προς ρύθμιση άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ [το ύψος πιθανά να μεταβληθεί προς τα πάνω]
 • σε μια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις έχει:
  • θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων αν τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας
  • θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (EBITDA) ή θετική καθαρή θέση (equity) αν τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας     
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018 [Η συγκεκριμένη ημερομηνία ενδέχεται να μεταβληθεί]  
 
Διαδικασία υποβολής
 
Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αναμένεται να δημιουργηθεί στο επόμενο διάστημα. Στην περίπτωση ύπαρξης συνοφειλετών συνυποβάλλεται αίτηση υποχρεωτικά.   Η αίτηση περιλαμβάνει:
 • Πληροφοριακά εταιρικά στοιχεία και σύντομη περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
 • Κατάσταση υπολοίπων προμηθευτών
 • Πρόταση για ρύθμιση οφειλών
 • Αποδεικτικά στοιχεία κερδοφορίας ή EBITDA /equity για τα τρία έτη
 • Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
 • Πλήρη περιγραφή των βαρών που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων
 • Πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη
 • Στοιχεία για πιθανή προγενέστερη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη κτλ
 • Διάφορα έγγραφα όπως ενδεικτικά: δηλώσεις φορολογίας, Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ, Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη, Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ κτλ     
Για κάθε αίτηση η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, ο οποίος προέρχεται από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 
 
 
Διαδικασία διαπραγμάτευσης
 
Η διαδικασία ξεκινά με την αποδοχή του διορισμού του συντονιστή και γίνεται με δική του ευθύνη.   Περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά βήματα:
 1. Έλεγχος πληρότητας αίτησης και αναζήτηση ελλείψεων
 2. Αποστολή αίτησης σε προμηθευτές και λήψη πρόθεσης συμμετοχής (από τη χρονική στιγμή αυτή και για 70 ημέρες αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης)
 3. Έλεγχος απαρτίας
 4. Διορισμός εμπειρογνώμονα (εφόσον προβλέπεται υποχρεωτικά ή ζητηθεί προαιρετικά)
 5. Λήψη αντιπροτάσεων από προμηθευτές (εφόσον κατατεθούν)
 6. Επιλογή τελικής πρότασης ρύθμισης και θέση σε ψηφοφορία από το σύνολο των πιστωτών που συμμετέχουν
Όλη η ανωτέρω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο σχέδιο νόμου και ακολουθεί σφικτά χρονοδιαγράμματα.  
 
 
Απαιτούμενη πλειοψηφία για την επίτευξη συμφωνίας
 
Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.  
 
 
Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών
 • Οι ρυθμίσεις της σύμβασης εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης οφειλών δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε μη συμβαλλόμενο πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
 • Οι προνομιούχοι πιστωτές λαμβάνουν κατά προτεραιότητα ποσά και άλλα τυχόν ανταλλάγματα ισάξια με τα ποσά που προβλέπεται ότι θα ελάμβαναν κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
 • Ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων διανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο μετά την εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων