Προκηρύξεις ΓΓΕΤ Διμερούς ή / και Πολυμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Δικαιούχοι των δράσεων είναι:

α) ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Κέντρα), 
β) επιχειρήσεις και 
γ) λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).
 
 
Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας
 
Οι θεματικές προτεραιότητες της Δράσης είναι οι εξής:
 1. Αγροδιατροφή:
  • Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με έμφαση στην βιο-οικονομία
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα:
  • Μεταφραστικές επιδημιολογικές μελέτες ανθρωπίνων ζωονοσογόνων λοιμωδών νοσημάτων
 3. Ενέργεια:
  • Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας
  • Τεχνολογίες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από Α.Π.Ε.
  • Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής
  • Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων
  • Επιστημονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής
 4. Υλικά και Κατασκευές:
  • Νανοτεχνολογία εστιασμένη σε δομές νανο-άνθρακα με εφαρμογές σε μεμβράνες και πορώδη μέσα για βιομηχανικές εφαρμογές
 5. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτισμός/Καινοτομία και Κοινωνικές Προκλήσεις:
  • Ερευνητικές δράσεις σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς: ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος
  • Ανάπτυξη πολιτιστικών και θεσμικών καινοτομιών στην βιομηχανία, την διακυβέρνηση, την διοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών
 6. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies - KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα:
  • Οπτικές Τεχνολογίες - Οπτική Μετρολογία με εφαρμογές σε διατομεακές παρεμβάσεις (έργα που διευθύνονται από τη βιομηχανία).
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 350.000 €
 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως τρία (3) έτη
 
Τα ποσοστά επιχορήγησης ανέρχονται έως 100% για ερευνητικούς φορείς και έως 80% υπό προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις.
 
Περίοδος υποβολών προτάσεων: 15 Δεκ 2016 – 15 Φεβ 2017

 

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας

H θεματική  προτεραιότητα της Δράσης είναι η εξής:
 • Key Enabling Technologies (ΚΕT’s), Κβαντικές Τεχνολογίες με Υποτομείς:
  • Νανοηλεκτρονική,
  • Νανοφωτονική,
  • Κβαντική Πληροφορική & Επικοινωνία,
  • Μεταϋλικά.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 500.000 
 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως τρία (3) έτη - προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης ενός έτους
 
Τα ποσοστά επιχορήγησης ανέρχονται έως 100% για ερευνητικούς φορείς και έως 80% υπό προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις.
 
Περίοδος υποβολών προτάσεων: 21 Δεκ 2016 – 21 Φεβ 2017

 

Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

Οι θεματικές προτεραιότητες της Δράσης είναι οι εξής:

 1. Αγροδιατροφή
 2. Βιοεπιστήμες και Φάρμακα
 3. Ενέργεια
 4. Περιβάλλον. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 400.000 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως τρία (3) έτη. 

Τα ποσοστά επιχορήγησης ανέρχονται έως 100% για ερευνητικούς φορείς και έως 80% υπό προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολών προτάσεων: 16 Ιαν 2017 – 16 Απρ 2017