ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
 
Τομέας πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME). Καθορισμός ειδών επενδυτικών σχεδίων και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων για την υπαγωγή τους σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α΄ 117). Αριθμός απόφασης: 108612.
 
Επιπλέον των οριζομένων στον Νόμο και στις προκηρύξεις των καθεστώτων για τις  συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων ισχύουν τα κάτωθι:
 
Ανώτατο ποσό ενίσχυσης
 
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση. Τα όρια αυτά δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό του επενδυτικού σχεδίου.
 
Επιλέξιμες δαπάνες
 
Σε σχέση με τα γενικώς ισχύοντα στον Νόμο δεν είναι επιλέξιμες για υπαγωγή:
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείου ενεργητικού παραγωγικής μονάδας
 • Οι δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
Επίσης εξαιρούνται δαπάνες για:
 • την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης και μονοετών φυτών,
 • τη φύτευση μονοετών φυτών,
 • εργασίες αποστράγγισης,
 • την αγορά ζώων,
 • επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα.
Τέλος ισχύουν ειδικοί περιορισμοί για επενδύσεις που συνδέονται:
 • με την παραγωγή, σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας
 • με εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης,
 
Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια
 
Α. στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη -ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. - υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),
 
Β. στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012). Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:
 1. Βοοτροφικές μονάδες.
 2. Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
 3. Χοιροτροφικές μονάδες.
 4. Μονάδες μονόπλων.
 5. Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
 6. Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).
 7. Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.
 8. Σηροτροφικές μονάδες.
 9. Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
 10. Μονάδες εκτροφής κόνικλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.
 11. Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:
  • εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής,
  • εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα,
  • συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων,
  • πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων. Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%
Αυτονόητα για την υπαγωγή και λήψη των ενισχύσεων απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή αδειοδοτική νομοθεσία.
 
 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 
Τομέας της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή τους σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α΄ 117). Αριθμός απόφασης: 108621.
 
Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια
 

1. Δεν μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων

 • περιπτώσεις που αφορούν στην μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων όπως αυτά ορίζονται με την οδηγία 2001/18/ΕΚ πλην της χρήσης τους για την παραγωγή ζωοτροφών, και
 • περιπτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό
2. Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων, επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:
 • Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).
 • Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
 • Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).
 • Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι - Σηροτροφία - σαλιγκάρια).
 • Ζωοτροφές. στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
 • Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
 • Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά.
 • Ακρόδρυα - καρποί με κέλυφος.
 • Κτηνοτροφικά φυτά
 • Όσπρια.
 • Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.
 • Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
 • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
 • Επεξεργασία νέων - εναλλακτικών - καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).
 • επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.
 • επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
 • επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
 • επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.