ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ν4399/2016

Τα βασικά ποσοστά ενίσχυσης που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων προσδιορίζονται με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που παρατίθεται, ο οποίος τελεί υπό έγκριση.

Σε ότι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων σημειώνεται ότι υπάρχουν διάφορα και διαφορετικά ποσοστά και ανώτερα ποσά ανά κατηγορία επένδυσης.